Szivárvány Óvoda - Intézményvezető pályázat

Kategória: Közélet, Pályázat | 2018.06.06. 22:35

Németkér Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet NÉMETKÉRI SZIVÁRVÁNY ÓVODA 

Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:


A vezetői megbízás határozott időre, 2018. 08.15.-2023.08.15-ig -ig szól.

A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7039 Németkér, Széchenyi utca 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzetiségi óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval, Az óvoda tevékenységének tervezése, szervezése, vezetése, irányítása és ellenőrzése a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
  • Főiskola,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, cselekvőképesség, büntetlen előélet, A megbízás feltétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1)-(2) bekezdése szerint az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a pályázó szakmai önéletrajza, az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, személyes adatok kezeléséről szóló nyilatkozat, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok esetében nem áll

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Gál Erika nyújt, a 75-331-142 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a pályázatnak a Németkér Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7039 Németkér, Rákóczi UTCA 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/276/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.
  • Személyesen: Horváthné Gál Erika, Tolna megye, 7039 Németkér, Rákóczi UTCA 2.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az önkormányzat képviselő-testülete bírálja el a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje:
2018. augusztus 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
  • Oktatási és Kulturális Közlöny
  • http://nemetker.hu/
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nemetker.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hozzászólások:

Képek a galériából
még több kép