Óvodavezető pályázat

Kategória: Közélet, Iskola, Pályázat | 2016.09.08. 15:30

Németkér Község Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Németkéri Szivárvány Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.11.01.-2021.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7039 Németkér, Szabadság utca 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a nemzetiségi óvoda szakszerű és törvényes működtetése; takarékos gazdálkodás; munkáltatói jogok gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, cselekvőképesség, büntetlen előélet, A megbízás feltétele a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1)-(2) bekezdése szerint az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         a pályázó szakmai önéletrajza, az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, személyes adatok kezeléséről szóló nyilatkozat, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41. §-a szerinti összeférhetetlenségi ok esetében nem áll

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Gál Erika nyújt, a 0675331142 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Németkér Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7039 Németkér, Rákóczi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 387/2016 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető .

•         Személyesen: Horváthné Gál Erika , Tolna megye, 7039 Németkér, Rákóczi utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az önkormányzat képviselő-testülete bírálja el a pályázatot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://nemetker.hu/ - 2016. szeptember 8.

•         Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://nemetker.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Hozzászólások:

Képek a galériából
még több kép