Határozat

Kategória: Közélet | 2015.11.16. 09:06

TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

Bonyhádi Járási Hivatala

Iktatószám: TO-01/31/867 /-4/2015.

Ügyintéző: Dr Angyal László

Tárgy:  Kéknyelv betegség miatt elrendelt megfigyelési zárlat feloldása

Határozat


A Kéknyelv betegség hatósági megállapítása miatt, a mellékletben szereplő települések közigazgatási   területen található, minden kéknyelv betegségre fogékony kérődző állatokat (szarvasmarha, juh, kecske) tartó állományra elrendelt

megfigyelési zárlatot feloldom.


A zárlat feloldását követően a településeken visszavonásig a VÉDŐKÖRZETRE 
elrendelt korlátozások érvényesek.


A védőkörzet alatt álló állományokból  fogékony állatoknak ( szarvasmarha, juh, kecske, vadon élő kérődző) más tagországba az ország kéknyelv betegségtől mentes területeire és megfigyelési körzetbe irányuló szállítása minden esetben csak az állategészségügyi hatóság előzetes engedélyével lehetséges.


A határozat ellen a közlést követő 15 napon belül a Tolna  Megyei  Kormányhivatalnak (7100 Szekszárd Augusz I. u. 7.) címzett de hivatalomnál két példányban benyújtott illetékmentes fellebezéssel lehet élni. A fellebezés elektronikus úton nem terjeszthető be. 
A határozat fellebezésre tekintet nélkül végrehajtandó.


A határozat közlése az érintett településeken helyben szokásos módon való nyilvános közzététel útján történik.

Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi Osztály
7030 Paks, Kápolna u. 2/6. Telefon: (36 7) 551-028 Email: paksebai@tmkh.gov.hu


INDOKLÁS

Így határoztam, mert a rendelkező részben megnevezett, megfigyelési zárlat alá helyezett települések 20 km-es sugarú körzetében található településeken a kéknyelv betegség legutolsó megállapítása óta a 30 napos megfigyelési idő, kedvező eredménnyel, eltelt.

Határozatomat a kéknyelv betegség elleni védekezés szabályairól szóló 31/2009. (III 27.) FVM rendelet 20.§ (1) bekezdése, valamint a 41/1997. (V.28.) FM rendelettel kiadott Állategészségügyi Szabályzat 125.§ alapján a rendelkező részben foglaltak szerint adtam ki.

Az eljárás során hatáskörömet az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Élt.) 51.§ (3 ) bekezdése b, és j, pontjai, valamit a 68/2015. (III. 30.) a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló  kormányrendelet 5.§ (5) illetékességemet a 66/2015 ( III. 30. ) a fővárosi és mergyei kormányhivatalokról, valamit a járási ( fővárosi, kerületi) hivatalokról szóló kormányrendelet 2. § (4) bek.  határozza meg. 


Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény ( a továbbiakban: Kelt.) 71.§ (1) bekezdésének, valamint a 72.§ (1) bekezdésének megfelelően adom ki.

A fellebbezés jogáról és annak módjáról a Ket. 772. § (1) bekezdés da) alpontja, 98.§ (1) és 99.§ (1) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján  adtam tájékoztatást.

A határozatnak fellebbezésre való tekintet nélkül történő azonnali végrehajtását az Éltv. 42.§ (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el.

A fellebezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII: törvény 33. § (2) bekezdés 25. pontja állapította meg.

A határozat nyilvános közzététele útján történő közlését a Ket. 80/A.§ (1) bekezdés d) pontja alapján rendeltem el.

Paks, 2015. november 11.

Zsalakóné Dr Studer Krisztina járási hivatalvezető nevében és megbízásából


Dr. Radics Attila 
osztályvezető

Melléklet települési lista

A határozatot kapják:

1. A mellékletben szereplő települési Önkormányzat jegyzője nyilvános közzététel céljából 

2. TMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály, Szekszárd, Tormay B. u. 18.

3. Településeken dolgozó hatósági és szolgáltató állatorvosok (elektronikus úton)

4. Irattár

TELEPÜLÉS LISTA:

Bikács

Dunaszentgyörgy

Gerjen

Györköny

Kajdacs

Nagydorog

Németkér

Paks

Pálfa  

Pusztahencse

Sárszentlőrinc


Hozzászólások:

Képek a galériából
még több kép